2021
Jodie Hood

Թափող անտառի փաստեր և աշխատանքային թերթեր

Սաղարթախիտ անտառները անտառներ են, որտեղ գերակշռում են լայնատերև ծառերը, որոնք տարեկան կորցնում են տերևները: Լրացուցիչ փաստերի և աշխատանքային թերթերի համար կտտացրեք: