2021
Jodie Hood

Խնձորի աշխատանքային թերթիկներ և առողջ սնունդ

Խնձորը խնձորենու մսալի պտուղ է: Ներբեռնեք մեր օգտագործման համար պատրաստ 8 տպագրության թերթերը, որոնք կատարյալ են գիտության դասում օգտագործման համար, երբ քննարկում են առողջ սնունդը կամ սնունդը: